بهترین وکیل خانواده در مشهد

بهترین وکیل خانواده در مشهد مانند دعاوی طلاق ، نفقه ، مهریه ، حضانت، حق حبس ، اجرت المثل ، اثبات نسب و…. توسط گروه وکلای آریامهر به شما عزیزان معرفی میشود.

برای درخواست وکیل خانواده در مشهد و مشاوره رایگان با وکیل خانواده میتوانید با شماره 09155231131 تماس بگیرید

بهترین وکیل طلاق توافقی

بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد مشاوره با بهترین وکیل طلاق توافقی در مشهد برای مشاوره با وکیل برای طلاق توافقی با شماره های 09155231131 و 09150074688 تماس بگیرید. ادعای عدم قصد جدی در اعطای وکالت طالق به زوجه : شخصی از باب جلب اعتماد همسر خود او را در امر طالق وکیل می نماید…

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد برای مشاوره با وکیل اعسار در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر زندانی : با توجه به تعریف معسر به شرح مندرج در ماده 405 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی آیا تاجر زندانی که عمال دسترسی به دارایی خود…

وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد

وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد   برای مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و درخواست وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید انصراف زوج از طالق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش : وکیل وکیل طلاق و گواهی عدم امکان سازش با توجه به اطالق بند…

وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد

وکیل نفقه فرزند در مشهد برای درخواست وکیل نفقه در مشهد با شماره 09155231131 تماس داشته باشید. نفقه فرزند : اگر فرزندان به سن بلوغ رسیده باشند در فرضی که پدر و مادر جدا از یکدیگر زندگی نمایند و اوالد اعالم نمایند با مادر زندگی می کنند و خواسته پدر برای زندگی با او را…

وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح

وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح برای ارتباط با وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح و مشاوره رایگان و تخصصی با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس داشته باشید. وضعیت مهریه در صورت فسخ نکاح: وکیل گرفتن مهریه در صورت فسخ نکاح پسری با دختری ازدواج می نماید بعد از ازدواج و نزدیکی با…

وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد

وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد

وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد برای درخواست وکیل مطالبه نفقه فرزند در مشهد با شماره 09155231131 تماس داشته باشید. سوال: وکیل مطالبه نفقه فرزند اگر فرزندان به سن بلوغ رسیده باشند در فرضی که پدر ومادر از یکدیگر جدا زندگی نمایند،و اوالد اعالم نمایند با مادر زندگی می کنند و خواسته پدر برای زندگی ( وکیل مطالبه…

وکیل مطالبه اجرت المثل زن از شوهر

وکیل مطالبه اجرت المثل زن از شوهر

وکیل مطالبه اجرت المثل زن از شوهر   برای درخواست وکیل مطالبه اجرت المثل زن از شوهر در مشهد و مشاوره رایگان درباره محاسبه اجرت المثل و تخصصی با وکیل وکیل مطالبه اجرت المثل زن از شوهر با شماره 09155231131 تماس داشته باشید.   اجرت المثل زوجه در انجام امور منزل شوهر  سوال: نظر به اینکه در…

وکیل حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد برای درخواست وکیل حضانت در مشهد و مشاوره حضانت تماس بگیرید 09155231131 حضانت : حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است در این اقتدار چنانکه گفته شد حق و تکلیف به هم آمیخته است . حقوق پدر…

وکیل طلاق به علت غیبت شوهر

وکیل طلاق به علت غیبت شوهر

وکیل طلاق به علت غیبت شوهر برای درخواست وکیل طلاق به علت غیبت شوهر و مشاوره در مورد غیبت طولانی شوهر با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. غیبت طولانی و بی خبر شوهر : به موجب ماده 9201 ق م هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشد زن او…

وکیل حق حبس در مشهد

وکیل حق حبس در مشهد   برای درخواست وکیل حق حبس در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   مهریه و حق حبس : نپرداختن مهر و عدم توافق درباره میزان آن در نفوذ نکاح اثر ندارد و هر شرطی که خالف این ترتیب را مقرر دارد باطل…