وکیل سازش در مشهد

وکیل سازش در مشهد

وکیل سازش در مشهد برای درخواست وکیل سازش در مشهد مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. گزارش اصالحی،سازش نامه ، توافق نامه ،آثار،شیوه تنظیم ابالغ وتصحیح آن بند نخست :گزارش اصالحی وکیل سازش در مشهد در مواردی اصحاب دعوا برای اینکه به اختالف پایان دهند به مصالحه ای روی می آورند که به موجب…

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف برای درخواست وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف و وکیل صندوق تامین خسارات بدنی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. جبران خسارات ناشی از تصادف و صندوق تامین خسارات بدنی مطابق ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده  وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف …

معامالت محجورین

وکیل محجورین

وکیل محجورین برای درخواست وکیل محجورین در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. معامالت محجورین : معامالت صغیر در مورد معامالت صغیر باید بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت چون صغیر ممیز فاقد قوه ی درک و تشخیص است و نمی تواند اراده ی حقوقی…

وکیل تجدید نظر خواهی

وکیل تجدید نظر خواهی برای درخواست وکیل تجدید نظر خواهی در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   تجدیدنظرخواهی بشرحایز الخطاست و بهترین وکیل تجدید نظر خواهی  قاضی ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود.بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد.برقراری تجدیدنظر…

وکیل حق کسب و پیشه

وکیل حق کسب و پیشه

وکیل حق کسب و پیشه – وکیل سرقفلی برای درخواست وکیل حق کسب و پیشه و وکیل سرقفلی در مشهد  مشاوره رایگان با وکیل وکیل حق کسب و پیشه با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   سرقفلی: آیا مواردی که حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و…

وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری

وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری

وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری   برای درخواست وکیل داوری و دعاوی ارجاع به داوری یا وکیل داوری بین المللی با شماره 09155231131 تماس بگیرید تا مشاوره رایگان شوید و وکیل متخصص به شما معرفی شود.   داوری: شیوه صدور رای داوری: داوری به طور طبیعی با صدور رای داور پایان می پذیرد.شیوه…

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی   برای درخواست وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: آیا می دانید اگر فروشنده ،حاضر به تنظیم سند ملک فروخته شده نشود ،خریدار چه اقدامی می بایست انجام دهد؟ یا…

وکیل شرب خمر

وکیل شرب خمر در مشهد

وکیل شرب خمر در مشهد   برای درخواست وکیل شرب خمر در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. برای تجزیه و تحلیل حقوقی بزه مصرف مسکر باید عناصر قانونی مادی و معنوی این جرم مورد بررسی قرار گیرد وکیل شرب خمر در مشهد وکیل شرب خمر در مشهد…

وکیل تعدد جرم در مشهد

وکیل تعدد جرم در مشهد   برای درخواست وکیل تعدد جرم در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره 09155231131 تماس بگیرید. آیا می دانستید اگر فردی یک جرم تعزیری مثل کلاهبرداری و یک جرم حدی مثل شرب خمر مرتکب شود چگونه مجازات می شود؟ در این مقاله به بررسی سوال فوق یعنی…

وکیل توقیف اموال در مشهد

وکیل توقیف اموال در مشهد   برای درخواست وکیل توقیف اموال در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر و وکیل توقیف اموال در مشهد با شماره 09155231131 تماس بگیرید.   توقیف اموال بدهکار قبل یا بعد و یا در حین طرح دعوی: ( وکیل توقیف اموال در مشهد ) تامین خواسته چگونه قبل یا در…