کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر

کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر

کیفیت رد مال و ابطال سند در جرم انتقال مال غیر: در این خصوص نظریه ها و رویه قضایی متشتت و متهافت و عمدتا چهار نظر است: رد مال در همان پرونده کیفری به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است. رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست…

وکیل فسخ عقد در مشهد

وکیل فسخ عقد در مشهد

وکیل فسخ عقد در مشهد برای مشاوره با وکیل فسخ عقد در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید شرط ضمن عقد برای فسخ عقد در زمان دلخواه با پرداخت مبلغ سرقفلی .سوال:دو نفر با یکدیگر معامله می کنند و در ضمن عقد شرط می کنند که هر کدام از طرفین عقد می توانند هر وقت…

وکیل اختلاف در معامله

اختلاف در معامله  شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله. در معامله فروش اتومبیل طرفین شرط می کنند تا زمان وصول مبلغ آخرین چکی که بابت ثمن اتومبیل تحویل شده است، خریدار حق فروش مبیع را به غیر ندارد.خریدار قبل از مدت مذکور اتومبیل را به غیر فروخته…

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ رﻫﻦ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ رﻫﻦ

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﺪ رﻫﻦ : ۱. -رﻫﻦ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﺪﯾﻮن ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮای وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ داﯾﻦ ﻣﯽ دﻫﺪ ۲. – ﻗﺒﺾ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﺗﺤﻘﻖ و وﻗﻮع ﻋﻘﺪ اﺳﺖ رﻫﻦ ﻋﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ۳. -رﻫﻦ ﻋﻘﺪی اﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﺾ در آن ﺷﺮط ﺻﺤﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻗﺒﺾ…

وکیل مزایده و حراج در مشهد

وکیل مزایده و حراج در مشهد

وکیل مزایده و حراج در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل مزایده و حراج در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس داشته باشید. مزایده : واگذاری مورد مزایده به نام دیگری قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود آیا برنده مزایده می تواند قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود ، حقوق خویش…

وکیل سرقفلی و ملک در مشهد

وکیل سرقفلی و ملک در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل سرقفلی و ملک در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. انتقال سرقفلی : رضایت صاحب ملک برای انتقال سرقفلی ضروری است. پرستوی وقتی از کوچه و خیابان رد میشویم بنرهایی با مضمون سرقفلی این مغازه به فروش میرسد نظر ما را به خود…

وکیل عقد اجاره در مشهد

وکیل عقد اجاره در مشهد

وکیل عقد اجاره در مشهد شما میتوانید برای مشاوره با وکیل عقد اجاره در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. عقد اجاره : عقد اجاره یکی از مهمترین عقود امانی است که در مقررات مدنی به طور کامل بدان پرداخته شده است.قانون مدنی در ماده ۴۶۶ عقد اجاره را تعریف نموده و در ماده ۴۹۳…

وکیل خلع ید در مشهد

وکیل خلع ید در مشهد

وکیل خلع ید در مشهد برای مشاوره یا وکیل خلع ید در مشهد تماس بگیرید : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ پرسش و پاسخ های دعاوی خلع ید: موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است: پس از صدور اجراییه در ارتباط با حکم خلع ید در صورتی…

وکیل خلع ید مشاعی در مشهد

وکیل خلع ید مشاعی در مشهد

وکیل خلع ید مشاعی در مشهد بهترین وکیل خلع ید مشاعی در مشهد توسط گروه وکلای آریامهر به شما معرفی میشود. مشاوره رایگان : ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ نحوه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا : خلع ید مشاعی : در مورد ملک مشاع بین دو برادرو یک خواهر که ( دو برادر هر کدام…

وکیل ارث و تقسیم ارث در مشهد

وکیل ارث و تقسیم ارث در مشهد

وکیل ارث و تقسیم ارث در مشهد برای مشاوره با وکیل ارث و تقسیم ارث در مشهد با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. شرایط ارث: طرح مبحث: منظور از شرایط ارث اموری است که تحقق آنها برای ارث ضروری است بنابراین در صورت تردید در تحقق هر یک از این امور، به حکم اصل وراثت منتفی خواهد…