وکیل تامین دلیل در مشهد

وکیل تامین دلیل در مشهد

وکیل تامین دلیل در مشهد برای درخواست وکیل تامین دلیل در مشهد و مشاوره با وکلای متخصص گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ و ۰۹۱۵۰۰۷۴۶۸۸ تماس بگیرید. هریک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه دالیل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر ان نهاده است.از این رو طرفین در اعمال حقوقی معموال پیش از آنکه…

وکیل مطالبه وجه در مشهد

وکیل مطالبه وجه در مشهد

وکیل مطالبه وجه در مشهد برای درخواست وکیل مطالبه وجه در مشهد و مشاوره با وکلای گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. اقرار مدعی علیه به صدور سند و رد سوگند به مدعی جهت برائت ذمه )چک( وکیل مطالبه وجه در مشهد اصوا در دعاوی مطالبه وجه مستند به اسناد تجاری مانند چک،سفته ،برات و همچنین…

وکیل چک برگشتی در مشهد

وکیل چک برگشتی در مشهد

وکیل چک برگشتی در مشهد برای درخواست وکیل چک برگشتی در مشهد و مشاوره با وکلای گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. اقرار مدعی علیه به صدور سند و رد سوگند به مدعی جهت برائت ذمه )چک( اصوا در دعاوی مطالبه وجه مستند به اسناد تجاری مانند چک،سفته ،برات و همچنین سایر اسناد عادی دفاعیات…

وکیل گرفتن خسارت تاخیر تادیه

وکیل گرفتن خسارت تاخیر تادیه

وکیل گرفتن خسارت تاخیر تادیه مشاوره رایگان با وکیل ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ خسارت تاخیر تادیه : از آنجا که خسارت تاخیر تادیه یا زیان دیرکرد وجه نقد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت خاصی است در قوانین کشورهای مختلف مقررات ویژه ای راجع به آن آمده و به منظور جلوگیری از رباخواری نرخ آن محدود شده…

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد برای درخواست وکیل ورشکستگی در مشهد تماس بگیرید ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱  ورشکستگی: تعریف ورشکستگی وکیل ورشکستگی در مشهد : ورشکستگی به وضعیتی گفته می شود که در وکیل ورشکستگی در مشهد آن تاجر از تادیه دیون خود ) وجوهی که بر عهده ی اوست ( عاجز و متوقف شده است. مقررات ورشکستگی در حقوق ایران…

وکیل سازش در مشهد

وکیل سازش در مشهد

وکیل سازش در مشهد برای درخواست وکیل سازش در مشهد مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. گزارش اصالحی،سازش نامه ، توافق نامه ،آثار،شیوه تنظیم ابالغ وتصحیح آن بند نخست :گزارش اصالحی وکیل سازش در مشهد در مواردی اصحاب دعوا برای اینکه به اختالف پایان دهند به مصالحه ای روی می آورند که به موجب…

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف

وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف برای درخواست وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف و وکیل صندوق تامین خسارات بدنی و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. جبران خسارات ناشی از تصادف و صندوق تامین خسارات بدنی مطابق ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده  وکیل جبران خسارت ناشی از تصادف …

معامالت محجورین

وکیل محجورین

وکیل محجورین برای درخواست وکیل محجورین در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید. معامالت محجورین : معامالت صغیر در مورد معامالت صغیر باید بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز فرق گذاشت چون صغیر ممیز فاقد قوه ی درک و تشخیص است و نمی تواند اراده ی حقوقی…

وکیل اعسار در مشهد

وکیل تجدید نظر خواهی

وکیل تجدید نظر خواهی برای درخواست وکیل تجدید نظر خواهی در مشهد و مشاوره رایگان با گروه وکلای آریامهر با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.   تجدیدنظرخواهی بشرحایز الخطاست و بهترین وکیل تجدید نظر خواهی  قاضی ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود.بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوبار مورد قضاوت قرار گیرد.برقراری تجدیدنظر…

وکیل حق کسب و پیشه

وکیل حق کسب و پیشه

وکیل حق کسب و پیشه – وکیل سرقفلی برای درخواست وکیل حق کسب و پیشه و وکیل سرقفلی در مشهد  مشاوره رایگان با وکیل وکیل حق کسب و پیشه با شماره ۰۹۱۵۵۲۳۱۱۳۱ تماس بگیرید.   سرقفلی: آیا مواردی که حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و…